sobota 5. januára 2013

Energetický certifikát pri predaji nehnuteľnosti

Už v roku 2005 bol schválený Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje povinnosť pre nové kolaudované nehnuteľnosti zriadiť aj energetický certifikát a v prípade predaja nehnuteľnosti a certifikát odovzdať aj novému nadobúdateľovi.

Minulý rok bol zákon novelizovaný uznesením NRSR č. 300/2012 a zákon s účinnosťou od 01.01.2013 je už v platnosti.

 Na niektoré povinnosti poukážeme v najbližších odstavcoch.

V zmysle zákona je vlastník nehnuteľnosti (presnejšie pre účely tohto zákona vlastník Budovy, alebo jej časti, tj. bytový priestor alebo nebytový) povinný zabezpečiť energetický certifikát, ktorý je povinný uschovať a v prípade predaja Budovy ho odovzdať novému nadobúdateľovi.

Ak vlastník Budovy sa rozhodne svoju nehnuteľnosť prenajať, tak je povinný neosvedčenú fotokópiu energetického certifikátu odovzdať nájomcovi.

Ak ide o Budovu, ktorá je verejne často navštevovaná, tak je povinnosť energetický štítok o certifikácii vystaviť na viditeľné miesto pre verejnosť.

Okrem iného vznikla nová povinnosť a to v prípade propagovania nehnuteľnosti napr. na inzertných portáloch, tak je vlastník povinný inzerovať aj informáciu o energetickom certifikáte nehnuteľnosti. Táto povinnosť je zatiaľ porušovaná, keďže väčšina vlastníkov si túto povinnosť ani neuvedomuje.

Bohužiaľ zákon hovorí o dosť vážnych sankciach za prípadné porušovenie tohto zákona. Pokuty za porušenie pre fyzickú osobu môžu siahať až do výšky 2000,- EUR. Pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov od 500,- EUR do 3.000,- EUR.

Citáciu časti zákona nájdete aj v článku Zákon o energetickom certifikáte pri prevode nehnuteľnosti.